Kronika

Historia rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Międzyrzeczu.

Myśl powołania Spółdzielni zrodziła się w 1965 roku spowodowana brakiem mieszkań w Międzyrzeczu. Agitacja założycieli między innymi: Pani Janiny Żebrowskiej, Panów Wiktora Jakubowicza, Mieczysława Sokołowskiego, Hieronima Kozłowskiego, Bernarda Sileckiego, Edwarda Nowakowskiego, Winfryda Gwiazdowskiego przekonały wielu Międzyrzeczan o realnej możliwości otrzymania mieszkania drogą budownictwa spółdzielczego.

spoldzielnia centrum miedzyrzecz 0005
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Międzyrzeczu

Ich działania nabrały realnych kształtów, i w dniu 26 lipca 1965roku odbyło się pierwsze zgromadzenie członków, na którym powołano pierwszą Radę Nadzorczą oraz Zarząd, który ukonstytuował się następująco:

Przewodniczący Pan Mieczysław Sokołowski, z-ca Przewodniczącego Pani Janina Żebrowska, Członkowie Zarządu: Pan Winfryd Gwiazdowski, Pan Bernard Silecki, Pan Edward Nowakowski. Po opracowaniu statutu w dniu 12 października 1965 r wniesiono do Sądu Powiatowego w Gorzowie o jego zarejestrowanie z wciągnięciem do rejestru sądowego nazwisk członków Zarządu Spółdzielni, co nastąpiło w dniu 19 października 1965 roku pod nr 603. Droga do działalności została otwarta.

W wyniku ogromnego zaangażowania założycieli, Zarządu, Rady Nadzorczej oraz członków spółdzielni, pierwszy budynek spółdzielczy 60 rodzinny powstał przy ul. Świerczewskiego w 1968r, obecnie nr 54. Ten przykład unaocznił mieszkańcom miasta słuszność budownictwa mieszkaniowego opartego na spółdzielczych zasadach. Zasiedlenie budynku spowodowało duże zainteresowanie mieszkańców i bezpośrednio przyczyniło się do zwiększenia ilości członków spółdzielni oraz kandydatów na członków.

Rosnąca liczba członków była wielkim czynnikiem motywacyjnym dla organów spółdzielni i władz miasta, w celu zwiększenia liczby mieszkań. W związku z powyższym najważniejszym zadaniem organów spółdzielni było pozyskanie terenów, następnie opracowanie planów inwestycyjnych oraz podjęcie decyzji o budowie następnych budynków z konieczną infrastrukturą.

Z upływem lat kolejne organy spółdzielcze przy pomocy członków spółdzielni kontynuowały budowę kolejnych budynków, które wybudowano i zasiedlono w okresach: ul. Krasińskiego 14 – bud 60 rodz w 1969r . W latach 70 i początku 80-tych w dobie gospodarki socjalistycznej przy dużej pomocy Państwa Spółdzielnia w znaczący sposób powiększyła swoje zasoby mieszkaniowe w wyniku czego w tym okresie powstały budynki przy ul Zachodniej nr11 – bud 60 rodz ; nr 13 – bud 80 rodz; nr 17 – bud 20 rodz; nr 19 – bud 40 rodz; na osiedlu Centrum w kolejności nr 5 – bud 45 rodz; nr 6 – bud 45 rodz; nr 11– bud 55 rodz; nr 14– bud 55 rodz ; nr 12– bud 45 rodz; nr 13– bud 55 rodz ; nr 18– bud 20 rodz ; nr 2– bud 32 rodz ; nr 1– bud 32 rodz; nr 3– bud 36 rodz; nr 17– bud 20 rodz. Równolegle kontynuowano budownictwo na innych ulicach i osiedlach i tak powstały budynki przy ul. Piastowskiej nr 36 – bud 40 rodz ; nr 38– bud 40 rodz; ul. Poznańskiej nr 101 – bud 40 rodz ; nr 103 – bud 40 rodz; na osiedlu Kasztelańskim nr 17 – bud 40 rodz; nr 18 – bud 30 rodz; nr 16– bud 30 rodz; nr 19– bud 30 rodz; nr13– bud 40 rodz; nr 15– bud 40 rodz w tym szereg zespołów garażowych.

Kryzys gospodarczo ekonomiczny końca lat 80-tych spowodował spowolnienie procesów inwestycyjnych, co było przyczyną realizacji i oddania do użytku tylko sześciu budynków tj,: na os Kasztelańskim budynki w kolejności nr 9 – bud 30 rodz; nr 10 – bud 30 rodz; nr 11– bud 60 rodz; nr 12 – bud 30 rodz; nr 22– bud 30 rodz.

Zmiana systemu politycznego i nowe realia gospodarczo ekonomiczne po 1989 roku stworzyły sytuacje niekorzystną dla rozwoju budownictwa Spółdzielczego, ponieważ oznaczały odstąpienie państwa od dotychczasowego subsydiowania Spółdzielni w jej inicjatywach inwestycyjnych. Podejmowane odtąd próby powiększenia terenów Spółdzielni oraz budownictwa mieszkalnego napotkały szereg trudności dowodem na to jest realizacja tylko trzech budynków korzystając z kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który jest obecnie spłacany na podstawie ustawy o niektórych formach popieranie budownictwa mieszkaniowego tj.: os Kasztelańskie nr 4– bud 32 rodz; nr 5– bud 27 rodz; nr 6– bud 28 rodz.

Przeobrażenie gospodarki w wolnorynkową doprowadziło do zmiany polityki i kierunków rozwoju Spółdzielni mieszkaniowych. Nasza Spółdzielnia nie posiada terenów na których mogłyby powstawać nowe bloki mieszkalne w związku z tym jej rozwój urbanistyczny stał się niemożliwy, dlatego teraźniejsza działalności Spółdzielni zamiast zaspakajać potrzeby mieszkaniowe skierowała swoją działalności na utrzymaniu zasobów w należytym stanie technicznym oraz działalności eksploatacyjnej ukierunkowanej głównie na zapewnieniu właściwych i bezpiecznych warunków zamieszkania. W ramach tej działalności przeprowadzane są wszelkiego rodzaju remonty począwszy od malowania klatek schodowych, naprawy dachów, chodników, ulic, parkingów, bieżącej konserwacji, oraz obsłudze użytkowników mieszkań. W okresie od 2005 roku do 2009 roku wykonano termomodernizację 18 budynków, która polegała na kompleksowym dociepleniu ścian elewacyjnych oraz stropodachów budynków. Wybudowano 16 altan śmietnikowych, wykonano nowe place zabaw, a istniejące zmodernizowano.

Aktualnie Spółdzielnia liczy 1493 członków w tym: zamieszkałych 1444, oczekujących na mieszkanie 22, posiadających garaże 27. Aktualny stan zasobów Spółdzielni to grunty o powierzchni 142.899,00m2 w wieczystym użytkowniu, zabudowane 36-ma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, zawierajacymi 1422 mieszkania o powierzchni mieszkalnej 73.668,80m2 oraz 349 lokali użytkowych w tym 311 garaży.

Od początku istnienia Spółdzielni w skład kolejnych Zarządów wchodziły następujące osoby : Tadeusz Łebek, Winfryd Gwiazdowski, Janina Żebrowska , Bożena Pacholak, Stanisław Szylar, Emilia Leśniewska, Krzysztof Budniak, Henryk Tomaszewski, Maria Kijak, Grażyna Gołędziewska, Anna Trapszo, Zdzisław Dworczak, Henryk Pyrski, Zygmunt Walicki, Mariusz Wierzbicki, Bożena Wasylkowicz.

Od 2000 roku i obecnie Zarząd działa w składzie: Stanisław Ziemecki – Prezes Zarządu, Zbigniew Ziental - z-ca Prezesa ds. Technicznych, Teresa Gołąb – członek Zarządu, pełniąca jednocześnie funkcję głównej księgowej.

Od lat zmieniające się otoczenie prawne, coraz większe naciski lobby deweloperskiego i bankowego, oraz nieprzychylne nastawienie większości mediów to trudne warunki do funkcjonowania , nie wspominając o rozwoju . Spółdzielnie bronią się swoim profesjonalizmem, co widać między innymi na naszym przykładzie do dzisiaj, tj. 2015 roku nie powstała żadna wspólnota w naszych zasobach, jednak groźba likwidacji Spółdzielni , która jest niewątpliwie majątkiem prywatnym wypracowanym przez lata wspólnej pracy spółdzielców , ma na celu osłabienie pozycji Zarządów i Spółdzielni.

Wszystko to nie najlepiej buduje perspektywę rozwoju spółdzielczości, tym niemniej należy w dalszym ciągu jednoczyć się i tworzyć właściwy obraz spółdzielni mieszkaniowych mając na uwadze ponad 100 letni dorobek spółdzielczości w Polsce.

close

Zarejestruj się i pozostań w kontakcie!

Bądź pierwszym, który usłyszy nasze aktualności.

Sprawdź naszą Politykę prywatności & Warunki korzystania
W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości.