Statut Spółdzielni

 

Jednolity tekst Statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej
w Międzyrzeczu - stron 58.

S T A T U T

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ

W MIĘDZYRZECZU

(Tekst jednolity)

SPIS   TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELN
 1. CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

2.1. Członkostwo w spółdzielni

2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków spółdzielni właścicieli lokali

2.3. Wpisowe i udział

2.4. Prawa członków

2.5. Obowiązki członków

2.6. Ustanie członkostwa

3. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE                                             

4. ORGANY SPÓŁDZIELNI                                                                     

4.1. Walne Zgromadzenie

4.2. Rada Nadzorcza

4.3. Zarząd

4.4. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

5.2.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

(domu jednorodzinnego)

5.3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego

5.4. Odrębna własność lokalu

5.5. Najem lokalu

 

1. ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH CZŁONKÓW

6.1. Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb lokalowych członków

6.2. Zamiana lokali

 1. ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA

W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU

7.1. Zasady ogólne

7.2. Wkłady mieszkaniowe

7.3. Wkłady budowlane

7.4. Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

8. PRZEKSZTAŁCENIE   TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

   8.1. Przeniesienia własności lokalu , do którego członkowi przysługuje

           spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

   8.2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje

           spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego,

           garażu

   8.3. Przekształcenie najmu lokali

 1. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
 2. 1.Zasady ogólne
 3. 2.Inwestycje mieszkaniowe
  1. 3.Zarządzanie nieruchomościami
  2. 4.Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

10. ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁDZIELNI

11. PODZIAŁ SPÓŁDZIELNI

12. LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI

13. POSTĘPOWANIE UKŁADOWE I UPADŁOŚCIOWE

14. LUSTRACJA

15. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

§ 1.

 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa, zwana dalej Spółdzielnią.
 2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Międzyrzecz, Os. Centrum 2.
 3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
 4. Spółdzielnia może posługiwać się nazwą skróconą: SMLW.

§ 2.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie, ustawy z dnia 16 września 1982 r.

Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązujących innych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu i opartych na nich regulaminów.

§ 3.

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym   przeznaczeniu.

§ 4.

Przedmiotem działalności spółdzielni jest:                                       

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych

lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 2. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków

własności tych domów,

 1. udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów

jednorodzinnych,

 1. budowanie lub nabywanie budynków i garaży w celu wynajmowania lub sprzedaży

znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

§ 5.

 1. Spółdzielnia prowadzi samodzielnie wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków, na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw oraz niniejszego statutu.
 2. Dla realizacji zadań określonych w §3 i §4 spółdzielnia:
  1. prowadzi działalność inwestycyjną,
  2. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność i współwłasność spółdzielni, jak

również stanowiącymi własność członków spółdzielni,

 1. prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną,
 2. zarządza nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz innymi nieruchomościami nie będącymi własnością lub współwłasnością spółdzielni.

§ 6.

 1. Spółdzielnia prowadzi inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu działania spółdzielni, o którym mowa w §3 w następującym zakresie:
  1. produkcji i sprzedaży energii cieplnej,
  2. konserwacji i remontów urządzeń i instalacji,
  3. zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz innymi nieruchomościami nie będącymi własnością lub współwłasnością spółdzielni.
  4. Organem uprawnionym do określania kryteriów organizacyjnych i finansowych jest rada nadzorcza w zakresie ustalonym w § 42 ust.1.
  5. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji zadań określonych w ust. 1.

§ 7.

 1. Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.
 2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali dla osób niebędących członkami spółdzielni.
 3. Organem uprawnionym do określania kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w ust.1 i 2, jest rada nadzorcza.

§ 8.

 1. Spółdzielnia zarządza nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości.
 2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnie zgodnie z ustaleniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku.

§ 81.

 1. Spółdzielnia może budować budynki mieszkalne z środków własnych, kredytów i wpłat osób ubiegających się o lokal mieszkalny.
 2. Spółdzielnia może przystępować do Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

2.CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

2.1 Członkostwo w spółdzielni

§ 9.

 

1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych, albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której      przysługuje .

      1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

      2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

  1. 2.Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje im wspólnie albo ubiegają się wspólnie o zwarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności.
  2. 3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności.Osobie tej nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  3. 4.Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna lub prawna, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu.
  4. 5.Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
  5. 6.Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyborudokonuje spółdzielnia.

§ 10.

 

            Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

 1. Nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 2. Nabycia ekspektatywy własności;
 3. Zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 4. Zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Mieszkalnego;
 5. Upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust 6 Statutu;
 6. Prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczegolokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.

§ 11.

 

 1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska, oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, wysokość wniesionych wkładów, zmiany danych w tym zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.
 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka, lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

2.2 Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków spółdzielni właścicieli lokali

§ 12.

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni właściciela lokalu jest złożenie deklaracji, Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
 2. PESEL i NIP,
 3. imiona rodziców,
 4. nazwę i siedzibę, numer ewidencyjny jeżeli przystępujący jest osobą prawną,
 5. adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż w pkt. 1,
 6. dane dotyczące prawa do lokalu przysługującego osobie składającej deklarację.

 1. Właścicieli lokali w poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w formie uchwały.
 2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu, lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały zarządu o przyjęciu.

     posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych deklarację członkowską  

     składa jego przedstawiciel ustawowy.

 1. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 10.
 2. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
 1. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały, oraz pouczenie o  prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Nie dochowanie terminu odwołania, jeżeli w    zawiadomieniu było pouczenie, powoduje utrzymanie decyzji Zarządu w mocy. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

 

§ 13 ( uchylony).

Podrozdział 2.3. Wpisowe i udział (uchylony)

2.4 Prawa członków.

§ 15.

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni z zastrzeżeniem, że w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni,
 2. prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w prawach związanych z jej działalnością,
 3. prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu,
 4. prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,
 1. prawo zgłaszania projektów uchwał na Walne Zgromadzenie i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad oraz prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał na zasadach określonych w Statucie,
 2. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. prawo zaznajamia się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, na zasadach określonych w ust. 2 - ust. 6,
 4. prawo otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z  osobami trzecimi, na zasadach określonych w ust. 2 - ust. 6,
 5. prawo do zaskarżania do sądu uchwał organów Spółdzielni z powodu ich niezgodności z przepisami prawa i Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzących w  interesy Spółdzielni albo mających na celu pokrzywdzenie członka,
 6. prawo przeglądania rejestru członków,
 7. prawo odwołania się w postępowaniu wewnętrzno spółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni,
 8. prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,
 9. prawo do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym w Statucie Spółdzielni,
 10. prawo żądania zawarcia umowy :

 1. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

 1. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu,

 1. prawo do zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu   trybie określonym w Statucie Spółdzielni,
 2. prawo do wynajęcia lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 3. prawo żądania przedstawienia wysokości kalkulacji opłat,
 4. prawo do informacji odnośnie zmiany wysokości wnoszonych przez niego opłat z tytułu korzystania z lokali, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później   niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin; zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie,
 5. prawo kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym, a po jego wyczerpaniu na drodze sądowej lub bezpośrednio na drodze sądowej; w przypadku wystąpienia na drogę sądową opłaty wnosi się w dotychczasowej wysokości,
 6. prawo korzystania z innych praw określonych w Statucie.

       § 15 ust.2 (uchylony)

 1. Koszty odpisów i kopii dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 8 ponosi członek   wnioskujący o ich sporządzenie. Wysokość tych kosztów określa Rada Nadzorcza Spółdzielni.       Statut i regulaminy uchwalone na podstawie Statutu członek otrzymuje bezpłatnie.
 2. Jeżeli członek chce zaznajomić się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lub otrzymać kopie dokumentów wymienionych w ust.       1 pkt 8       musi   złożyć   do Zarządu Spółdzielni pisemny wniosek, zawierający wykaz dokumentów, z       którymi chce się zapoznać lub których kopie chce   otrzymać.   Zarząd wyznacza termin       udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni.
 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że       członek wykorzysta pozyskane informacje w       celach   sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę.
 4. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od       dnia   doręczenia   członkowi pisemnej odmowy.

2.5 Obowiązki członków

§ 16.

Członek obowiązany jest:

 1. przestrzegać postanowień   statutu,   regulaminów   i   innych   uchwał   organów Spółdzielni,

§ 16 pkt 2) (uchylony)

 1. wnieść wkład mieszkaniowy, lub budowlany, chyba, że ubiega się o członkostwo jako  współmałżonek członka,
 2. uczestniczyć w wydatkach związanych z   działalnością   społeczną,   oświatową i kulturalną prowadzoną   przez Spółdzielnię,   jeżeli będzie to wynikało z uchwały Walnego Zgromadzenia,
 3. uiszczać opłaty z tytułu używania lokali, a ponadto pokrywać zobowiązania Spółdzielni zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia, w szczególności z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię i odsetek, gwarancji i poręczeń, kosztów określenia odrębnej własności lokalu, odsetek ustawowych i od należności państwowych, należności finansowanych kredytem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz należności budżetowe,

§ 16 pkt 6) (uchylony)

 1. zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji   członkowskiej,
 2. korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
 3. zawiadamiać Spółdzielnię   o   zmianie   liczby   osób   zamieszkałych   w   lokalu,
 4. zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o        ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),
 5. przestrzegać regulaminu porządku domowego,
 6. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,
 7. niezwłocznie udostępniać lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę, lub zagrażającej   bezpośrednio   powstaniem   szkody,
 8. udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a   w   szczególnie   uzasadnionych wypadkach   również   doraźnego   przeglądu   wyposażenia lokalu, oraz   ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,
 9. udostępniać lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
 10. udostępniać lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników, oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
 11. w przypadku, gdy budynek wymaga remontu, przebudowy lub przeprowadzenia modernizacji,   udostępnić   lokal   w celu   przeprowadzenia   koniecznych   robót, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
 12. w przypadku, gdy remont i modernizacja   tego   wymaga,   na   żądanie   i   koszt Spółdzielni przenieść się do lokalu zamiennego na   okres   wykonywania   prac,
 13. wykonywać   inne     obowiązki   określone   w statucie Spółdzielni i regulaminach wydanych na jego podstawie.

2.6. Ustanie członkostwa.

§ 17.

 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:

 1. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 2. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
 3. zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
 4. zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
 5. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 6. rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 18.

 

 1. Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 24[1] ust.1 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Jeżeli członkowi przysługuje w spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali.
 3. Członek, będący właścicielem lokalu, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
 4. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wypowiedzenia.
 5. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 6. Członka zmarłego skreśla się z rejestru.

§ 19 – 23 (uchylony)

 1. 3.POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 24.

Od uchwały podjętej w sprawie między członkiem, a Spółdzielnią, członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 25.

 1. Wnioski   członków   skierowane   do   Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu

     1 miesiąca od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia

     zainteresowanego członka na piśmie.

 1. W   razie   odmownego   załatwienia   wniosku   Zarząd   jest   obowiązany     podać

uzasadnienie i pouczenie członka o prawie odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu staje się ostateczna.

 1. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy

od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 26.

 

 1. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone w takim terminie, aby mogło być ujęte w porządku obrad.
 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.
 1. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym   nie   ograniczają   dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia

     przez   członka   uchwały   w   postępowaniu   wewnątrzspółdzielczym   i sądowym,

     postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

 

 1. 4.ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 27.

1. Organami Spółdzielni są :

 1. Walne Zgromadzenie,
 1. Rada Nadzorcza,
 1. Zarząd.

2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.

3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni, oraz sposób i warunki

podejmowania uchwał przez te organy określa statut, oraz regulaminy wydane na jego podstawie.

4.1. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 28.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 29.

 1. Członek ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez   pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokół z Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka,
 2. Osoby prawne będące członkami   Spółdzielni   biorą   udział     w       Walnym

            Zgromadzeniu   przez   ustanowionego w tym celu pełnomocnika.   Pełnomocnik nie    

           może zastępować więcej niż jednego członka.

 1. Osoby   ubezwłasnowolnione i       osoby małoletnie, będące członkami Spółdzielni,     biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli     ustawowych..
 2. Członek ma       prawo korzystania na       własny koszt z       pomocy prawnej lub   pomocy

           eksperta.   Osoby,   z   których   pomocy   korzysta   członek, nie są   uprawnione do    

           zabierania głosu.

 1. Każdy członek ma jeden       głos bez względu       na ilość posiadanych udziałów.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym     przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,            przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 30.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w       terminie do dnia      

          30 czerwca, ustalając czas, miejsce i porządek obrad.

 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie :
 1. Rady Nadzorczej,
 2. przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków Spółdzielni.
 1. Żądanie       zwołania   Walnego   Zgromadzenia   powinno   być       złożone   pisemnie z       podaniem celu jego zwołania.
 2. W przypadku  wskazanym   w       ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje       się   w takim

   terminie,   aby   mogło   się   odbyć   w   ciągu czterech tygodni od dnia   wniesienia      

     żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza,   Związek Rewizyjny, w

     którym   Spółdzielnia   jest   zrzeszona,   lub   Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt

           Spółdzielni.

§ 31.

1. O czasie, miejscu i porządku   obrad   Walnego   Zgromadzenia   zawiadamia się

   wszystkich członków,   związek rewizyjny,   w   którym Spółdzielnia jest zrzeszona  

   oraz   Krajową   Radę   Spółdzielczą   na   piśmie co najmniej 21 dni przed terminem

   posiedzenia Walnego   Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce,  

   porządek   obrad   oraz   informację   o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i  

   projektów uchwał, które   będą przedmiotem obrad oraz   pouczenie   o prawie członka

   do zapoznania się z tymi dokumentami.

2. Porządek   obrad   Walnego   Zgromadzenia ustala   Zarząd   po   konsultacji z Radą

   Nadzorczą.

 

§ 32.

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad   podanym do wiadomości   członków w   terminach i w sposób określony w ustawie. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nich   członków.
 3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie .    Projekty   uchwał, w tym uchwał przygotowywanych w wyniku tych żądań, powinny

być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 1. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w

ust. 3, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego   Zgromadzenia.

Projekt   uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co

najmniej 10 członków.

 1. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał   nie później niż

na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia .

 1. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia

Pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

 1. Uchwałę   uważa się   za   podjętą,   jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego

Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w   ustawie lub   Statucie

większość ogólnej liczby   członków   uczestniczących   w   Walnym   Zgromadzeniu.

Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni oraz przeznaczenia majątku pozostałego

po zaspokojeniu   zobowiązań   likwidowanej   Spółdzielni,   do   podjęcia   uchwały

konieczne jest aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na   którym uchwała była

poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co   najmniej połowa ogólnej   liczby

uprawnionych do głosowania.

 1. Do   podjęcia   uchwały   przez   Walne   Zgromadzenie   większość     kwalifikowana

wymagana jest:

   - 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni,

   - 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu,  

   - 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

   - 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

   - 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

 1. Głosowanie na       Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, poza   przypadkami, o

których mowa w § 27 ust. 2

 1. Zarząd w terminie 6 dni od dnia obrad       Walnego Zgromadzenia       zobowiązany   jest

do stwierdzenia pod względem formalnym,   podjętych przez Walne   Zgromadzenie

uchwał, które poddane były pod   głosowanie zgodnie z porządkiem obrad. Podstawą

stwierdzenia przez Zarząd   podjętych   przez   Walne Zgromadzenie   uchwał   jest

protokół z Walnego Zgromadzenia sporządzony zgodnie z § 37 Statutu.

§ 33.

 

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny

           Upoważniony członek Rady Nadzorczej.

 1. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący

i sekretarz.   Członkowie   Zarządu   nie mogą wchodzić w skład Prezydium..

     3. Po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący lub osoba przez niego

         upoważniona odczytuje listę udzielonych pełnomocnictw.

§ 34.

 1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu mogą powołać – według potrzeb – co

            najmniej 2-osobowe komisje :

1) Komisję mandatowo – wyborczą, której zadaniem jest sprawdzenie listy członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu , zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne oraz ustalenie, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy są zdolne do podejmowania uchwał, a także dokonanie obliczenia wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania; Komisja sprawdza także listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszanych zgodnie z § 40 Statutu i przeprowadza wybory w głosowaniu tajnym;

2) Komisję uchwał i wniosków, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym zgłaszanych na piśmie wniosków i przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu ;

2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Walne Zgromadzenie powołuje także protokólanta.

§ 35.

Zakończenie Walnego Zgromadzenia   następuje po   wyczerpaniu   porządku   obrad.

§ 36.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :

 1. uchwalanie kierunków rozwoju   działalności   gospodarczej       oraz     społecznej

i kulturalnej,

 1. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań

finansowych, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków Członków Spółdzielni, Rady, lub Zarządu w tych sprawach,

 1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 2. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu

polustracyjnego z działalności Spółdzielni, oraz podejmowania uchwał w tym zakresie,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego), lub sposobu pokrycia strat,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu, lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych, oraz występowania z nich,
 4. oznaczenie   najwyższej sumy zobowiązań ,   jaką   Spółdzielnia   może   zaciągnąć,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, oraz likwidacji Spółdzielni,
 6. rozpatrywania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady, 11)

uchwalanie zmian statutu,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia, lub   wystąpienia Spółdzielni   ze

     związku, oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

15) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

16) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, oraz zasad wynagradzania jej Członków.

17) podejmowanie     uchwał   w   sprawie   kosztów   związanych   z     działalnością

     społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jakie ponosić

   będą członkowie Spółdzielni.

                                                        

§ 37.

 

1. Z obrad Walnego   Zgromadzenia   sporządza się protokół,   który podpisują

   przewodniczący i sekretarz.

2. Protokoły wymienione w ust. 1 przechowuje Zarząd co najmniej 10 lat.

§ 38.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich Członków Spółdzielni

   oraz wszystkie jej organy.

2. Uchwała   sprzeczna   z   ustawą   jest nieważna. Ponadto każdy członek Spółdzielni  

   lub Zarząd może wytoczyć powództwo do sądu   o   uchylenie   uchwały   sprzecznej

   z postanowieniami Statutu bądź dobrymi   obyczajami   lub   godzącej   w   interesy

   Spółdzielni albo mającej na celu pokrzywdzenie jej członka.

3. Jeżeli   Zarząd   wytacza   powództwo,   Spółdzielnię   reprezentuje       pełnomocnik

     ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku   nie   ustanowienia pełnomocnika    

     sąd właściwy do rozpoznawania   sprawy   ustanawia   kuratora     dla   Spółdzielni.

4. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione

   w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś

   powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego

   wadliwego zwołania – w ciągu     sześciu   tygodni od dnia   powzięcia wiadomości

   przez tego członka o     uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia

   odbycia     Walnego Zgromadzenia.

§ 38 ust. 5 (uchylony)

6. Orzeczenie   sądu   ustalające   nieistnienie albo nieważność uchwały   Walnego

   Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich

   członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 39.

 

Szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

4.2 Rada Nadzorcza.

§ 40.

 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie   Spośród członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej     nie mogą wchodzić   osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą   nawiązania   stosunku pracy   przez członka Rady Nadzorczej   ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym

Rada Nadzorcza została wybrana, do   Walnego Zgromadzenia   odbywanego po upływie 3 lat od wyborów.

3.  Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje

     Rady Nadzorczej.

 1. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym z kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
 2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi zgłosić na piśmie swoją     kandydaturę.   Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres, oraz oświadczenie o niekaralności i nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni. Zgłoszenie nie spełniające powyższych warunków skutkuje nie ujęciem osoby zgłaszanej na liście kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

 1. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się   kandydatów,   którzy   otrzymali kolejno największą ilość głosów spośródogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu .

 1. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostanie wybrana   wymagana w     Statucie   ilość   członków Rady Nadzorczej, ponieważ kandydaci na członków   Rady   Nadzorczej otrzymali taką samą ilość głosów, o wyborze w skład Rady Nadzorczej   decyduje najniższy numer członkowski wynikający z rejestru członków prowadzonego przez Spółdzielnię.
 1. Postanowienia § 32 ust. 10   Statutu   stosuje   się odpowiednio.

§ 41.

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa       z upływem kadencji, na       którą     został wybrany.
 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 1. odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie;
 2. zrzeczenia się mandatu;
 3. ustania członkostwa w Spółdzielni.
 1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi       - do końca kadencji osoba, która w kolejności uzyskała największą ilość głosów.

 

§ 42.

 

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie   planów   gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :

 1. badanie okresowych sprawozdań, oraz sprawozdań finansowych,
 1. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczegółowym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej Członków,
 1. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków

    organów Spółdzielni i jej Członków.

 1. powołanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego w Spółdzielni.

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia    

zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia   kredytu w formie hipoteki  

   ustanowionej na nieruchomości, której Spółdzielnia jest właścicielem, dla potrzeb,    

   której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z   tego   kredytu, po   uzyskaniu    

   pisemnej zgody   większości Członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami

   Spółdzielni, uprawnionych z tytułu spółdzielczych praw do lokali związanych z tą

   nieruchomością,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz  

   występowanie z nich,

6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających, w szczególności  

 wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych    między

   Spółdzielnią a członkiem Zarządu, oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych

   czynnościach ; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch Członków Rady  

   przez nią upoważnionych,

10) wybór i odwoływanie Członków Zarządu,

11) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Zarządu,

12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w statucie,

§ 42 ust. 1 pkt 13 (uchylony)

14) uchwalanie regulaminu dotyczącego udostępniania dokumentów, o których mowa w §

  15 ust. 1 pkt 7 i pkt 8   oraz   wysokości   kosztów, jakie   ponosi członek wnioskujący o      

     sporządzenie   odpisów   i kopii   tych   dokumentów,

15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

16) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanowienia praw   do     lokali  

     zamiany mieszkań,

17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów   inwestycji     mieszkaniowych i   ustalania  

     wartości początkowej lokali,

18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i

     ustalania opłat za używanie lokali,

19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów   dostawy ciepła do lokali, oraz pobierania      

    opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,

 1. uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów

mieszkaniowych i budowlanych,

§ 42 ust. 1 pkt 21 (uchylony)

22) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,

23) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

24) uchwalanie regulaminu porządku domowego,

25) uchwalanie regulaminu Zarządu,

26) uchwalanie regulaminu komisji Rady,

27) inne działania wymienione w Statucie.

2. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od   Zarządu,

członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

 

 

§ 43.

 1. Rada Nadzorcza   wybiera   ze   swego   grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą; przewodniczący,   jego zastępca,   sekretarz   i   przewodniczący   stałych komisji Rady.

2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe, lub czasowe, oraz

   dokonuje wyboru prezydium komisji.

4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady

   i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod

   adresem członków , organów Spółdzielni, czy jej służb etatowych.

§ 44.

 1. Posiedzenie   Rady   Nadzorczej   zwołuje   jej   przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego zastępca, co najmniej raz na 3 miesiące.
 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 3 członków   Rady, lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni   od dnia zgłoszenia wniosku.
 1. Rada   Nadzorcza   może   podejmować   uchwały   jedynie   w   sprawach   objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członkom Rady w formie pisemnej,   co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady. Jeżeli w porządku obrad mają być ujęte sprawy, o których mowa w §21 ust.1 statutu, porządek obrad w formie pisemnej przekazuje się członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem Rady.
 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie   w   obecności     co najmniej 2/3   składu Rady, określonego statutem Spółdzielni.
 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej prezydium oraz komisji mogą   uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Zarządu   oraz inne zaproszone osoby.

§ 45.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i wynosi:

- dla członków Rady Nadzorczej - 1/5 -                                                                                     

- dla członków Prezydium – 1/4 -

- dla Przewodniczącego – 1/2 -

§ 45a.

Miesięczny ryczałt ulega pomniejszeniu o 20% należnego ryczałtu za każdą nieobecność w danym miesiącu na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 46.

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne   Rady,   określa   regulamin   uchwalony   przez Walne   Zgromadzenie.

 1. 4.3.Zarząd

§ 47.

Zarząd kieruje   działalnością   Spółdzielni, oraz   reprezentuje   ją   na   zewnątrz .

§ 48.

 1. Zarząd składa się z trzech członków , w tym prezesa i jego zastępców.
 1. Członków Zarządu, w tym Prezesa i jego zastępców, wybiera na czas nieokreślony

     i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia, przy  

     czym uchwała w tej sprawie wymaga 2/3 oddanych głosów.

 1. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło

     absolutorium.

§ 49.

 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje, z którymi członkami zarządu będzie nawiązany

stosunek pracy.

 1. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje

i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

 1. Odwołanie członka zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 50.

 

 1. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych innym organom w szczególności:

    

   1) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

   2) zawieranie umów o budowę lokali,

3) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

4) zawieranie umów na najem lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu,

5) zawieranie umów na ustanowienie odrębnej własności garażu,

6) zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,

7) zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,

8) sporządzanie   projektów   planów   gospodarczych     i  programów   działalności

     społecznej i oświatowo-kulturalnej,

9) prowadzenie gospodarki   Spółdzielni   na   podstawie   uchwalonych   planów

i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

10) ustalanie wartości rynkowej   lokali   poprzez   zlecanie   wyceny     uprawnionym

       (licencjonowanym) rzeczoznawcom,

11) podejmowanie decyzji (uchwał) i występowanie z wnioskiem w sprawie scalania lub

podziału nieruchomości oraz podejmowanie czynności związanych z  rozgraniczeniem, lub połączeniem nieruchomości,

12) podejmowanie decyzji (uchwał) i występowanie z wnioskiem o zmianę   okresu

       użytkowania wieczystego,

13) określenie przedmiotu odrębnej   własności   lokali,

14) żądanie   przeniesienia   własności   na   Spółdzielnię   zajętej   działki,

15) określenie i przyznawanie służebności gruntowych,   uzbrojenia   terenu   w   sieci,

         instalacji itp. zgodnie z decyzjami administracyjnymi,

16) podział lub scalanie nieruchomości, oraz ustalanie dla   nich   opłat   na   prawach

       służebności,

17) zabezpieczanie   majątku   Spółdzielni,

18) sporządzanie rocznych sprawozdań   i   sprawozdań finansowych oraz  

         przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

19) udzielanie pełnomocnictw,

20) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w       Statucie

21) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz ustalanie wysokości

       opłat w tym zaliczek,

22) współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi, oraz z innymi organizacjami,

23) realizowanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 1. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu.

§ 51.

1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.   W okresie

   pomiędzy posiedzeniami, Zarząd wykonuje swoje funkcje poprzez Prezesa Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w jego nieobecności –

przez zastępcę Prezesa, co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Warunki podziału czynności   pomiędzy   członkami   Zarządu,     tryb   zwoływania

posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 52.

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie   co najmniej dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu i Pełnomocnik.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1   składa się   w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

§ 53.

Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej udzielić jednemu z członków Zarządu, lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, a także Pełnomocnictwa do   dokonywania   czynności   określonego   rodzaju ,   lub   czynności   szczególnych.

 

4.4 PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

§ 54.

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

2.W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego, lub kilku ze swoich

Członków,   do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.     W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.

 1. Członkowie   Rady   Nadzorczej   i   Zarządu   nie   mogą brać udziału w głosowaniu

w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 1. Członkowie   Rady   Nadzorczej   i   Zarządu   nie   mogą   zajmować   się interesami

konkurencyjnymi   wobec   Spółdzielni,   a w   szczególności   prowadzić na własny rachunek działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, lub uczestniczyć jako wspólnicy, albo członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu, oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 1. Pod   pojęciem   działalności   konkurencyjnej   należy   rozumieć przede wszystkim

przypadki, w których :

1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności

   Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne,   wynajmowanie   na  

   tym   samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi

   samymi   podmiotami  świadczącymi   usługi,     zarządzanie   nieruchomościami,

   wycenami   nieruchomości,

                                  

2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy,

 1. W   wypadku   naruszenia przez   członka   Rady Nadzorczej   zakazu konkurencji, określonego w   ust. 4   –   Rada   może   podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności tego organu.
 1. O   uchyleniu   zawieszenia,   bądź   odwołania członka Rady Nadzorczej rozstrzyga

Walne Zgromadzenie w na najbliższym Zebraniu.

 1. Członkowie   Rady i Zarządu odpowiadają wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną

     działaniem   lub   zaniechaniem   sprzecznym   z   prawem   lub     postanowieniami

     Statutu, chyba że nie ponoszą winy.

 1. Do odpowiedzialności członków Rady i Zarządu mają   odpowiednie   zastosowanie

     przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

§ 55.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu, lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 56.

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków, Spółdzielnia może :

 1. ustanawiać   na   rzecz   członków   spółdzielcze   lokatorskie   prawo   do     lokalu

mieszkalnego w budynkach stanowiących własność, lub współwłasność Spółdzielni,

 1. ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu

jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,

 1. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

5.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 57.

 

 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której,                        ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się             wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w     statucie spółdzielni. Spółdzielcze   lokatorskie   prawo   do   lokalu mieszkalnego         może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego           małżonka.

            Ponadto umowa powinna w szczególności zawierać:

 1. wskazane osoby które maja wspólnie z członkiem zamieszkiwać,
 2. sposób przekazania lokalu do użytkowania,
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność, lub współwłasność Spółdzielni.
 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do   lokalu   mieszkalnego   jest   niezbywalne,   nie

     przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

 1. Spółdzielcze   lokatorskie   prawo       do   lokalu mieszkalnego może należeć do jednej

       Osoby, albo do małżonków.

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą       zawarcia z osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1 § 57 Statutu.
 2. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
 3. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje   się odpowiednie przepisy o ochronie własności, określone w       Kodeksie   Cywilnym.
 4. Spółdzielcze       lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione

     na rzecz członka Spółdzielni – osoby prawnej.

 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego, nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu, lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli   wynajęcie   lub       oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ   na wysokość   opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
 2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania   z       lokalu   mieszkalnego   lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

§ 58.

 

Z osobą ubiegającym się o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,

§ 59.

 

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa lub Spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba ubiegającą            się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa lub jego następca prawny, z           przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych § 58          pkt 1) Statutu, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie      spółdzielczego lokatorskiego prawo do lokali wzniesionych w ramach wspólnie           realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe, albo poważnie utrudnione.     3. Wypowiedzenie może   nastąpić   na   3   miesiące   naprzód   na   koniec  kwartału

     kalendarzowego chyba, że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 60.

 1. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 58 Statutu w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom bliskim, które miały wspólnie z osobę ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia do zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 konieczne   jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności, czy osoba uprawniona zamieszkiwała z byłym członkiem.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 1 staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobą, o której mowa w § 58 Statutu.
 4. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1 przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

§ 61.

                       

 1. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 2. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
 3. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

§ 62.

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu, lub po unieważnieniu małżeństwa, byli małżonkowie zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielczego lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, bylimałżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 62 ust 2 (uchylony)

§ 63.

 1. 1.Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

§ 63 uchyla się ust 2

 1. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 64.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.
 2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 3. Osobą bliską zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o spółdzielniach     mieszkaniowych   jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba       przysposabiająca       przysposobiona oraz osoba, która         pozostaje   faktycznie   we       wspólnym   pożyci
 4. Do zachowania roszczenia, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w       terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowanie procesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba   uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała z byłym członkiem.
 5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.
 6. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania         tych opłat wraz z odsetkami.

 

§ 65.

§ 65 ust. 1 – 4 (uchylony)

5. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu   mieszkalnego osoby,

   którym przysługiwało spółdzielcze lokatorskie     prawo do lokalu mieszkalnego, oraz

   zamieszkujące w tym lokalu osoby,     które prawa swoje od nich wywodzą,       są

   obowiązane do opróżnienia     lokalu w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa   i

   do przekazania     lokalu Spółdzielni. Na     Spółdzielni     nie   ciąży     obowiązek

   dostarczenia     innego   lokalu.

 1. Umowa   o     ustanowienie     spółdzielczego     lokatorskiego   prawa   do   lokalu

     mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa     do tego

     lokalu, jest nieważna.

5.2 . Spółdzielcze   własnościowe   prawo   do   lokalu   mieszkalnego   (domu jednorodzinnego)

§ 66.

 

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do kilku

   osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko     jedna z nich,   chyba, że

   przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilu

   uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym

   upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru

   dokonuje Spółdzielnia.

2. Spółdzielnia   nie   może   odmówić   przyjęcia   w   poczet   członków   nabywcy

   spółdzielczego     własnościowego     prawa     do   lokalu,   jeżeli   odpowiada   on

   wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiercy     i licytanta.

§ 67.

 

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na

spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono   ograniczonym   prawem   rzeczowym.

 1. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje   także   wkład

budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu   jest   nieważne.

 1. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego   prawa   do   lokalu   powinna   być

zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.

 1. Zbycie prawa do części lokalu jest niedopuszczalne chyba, że zbywana część odpowiada kryteriom samodzielnego lokalu.
 1. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część   spółdzielczego     własnościowego

prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego     prawa

do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

§ 68.

 

     Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi  

     wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

                                                         .

§ 69.

 

 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców,

powinni oni w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.

W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

 1. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe   prawo

do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 70.

 

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 19 ust. 3 Statutu, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

§ 71.

 

 1. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
 1. Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust. 1 Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy ; w takim przypadku stosuje się przepis § 66 Statutu.
 1. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po

     potrąceniu należności wymienionych w § 117 Statutu oraz z tytułu obciążenia

     hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze

     przetargu.

§ 72.

 

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§ 73.

 

1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo   osobę

   niebędącą członkiem Spółdzielni,   której   przysługuje   spółdzielcze   własnościowe

   prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba   że

   byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu

   lub jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby   wpływ

   na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby   te   obowiązane   są   do   pisemnego

   powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

2. Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której

   przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z

   lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą   wygaśnięcia     spółdzielczego

   prawa do tego lokalu.

§ 74.

 

Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego członek bądź osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

5.3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego

§ 75.

 

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego , garażu może należeć do kilku osób , z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 1. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa., jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

 

§ 76.

 

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji, jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

5.4. Odrębna własność lokalu

 

§ 77.

 

„Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. zobowiązaniesoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
 2. )określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu.

§ 78.

 

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 77, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ ekspektatywą odrębnej własności lokalu”.

Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

 1. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany, albo jego cześć.
 1. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 79.

 

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię lub osobę, o której mowa w § 77 Statutu.
 1. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w § 77 Statutu Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 77 pkt 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności     lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 2. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego., chyba, że strony postanowią w umowie inaczej,

 

§ 80.

 

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 77
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków, albo osób wskazanych przez osobę, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 3. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:

 

§ 81.

 

Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia pozwalającej na zbycie nieruchomości.

§ 82.

 

 1. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa
 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

 

§ 83.

 1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.         W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 1. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy , zapisobiorcy i   licytanta.

 

§ 84.

Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.

§ 85.

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości , może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

5.5. Najem lokalu

§ 86.

 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, do których nie może ustanowić spółdzielczego prawa do lokalu, lub prawa odrębnej własności lokalu, ze względu na jego cechy techniczno – użytkowe lub brak popytu.
 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, o których mowa w ust. 1 członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni.
 1. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.
 1. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom Spółdzielnia może przedłożyć oferty innym osobom.
 1. Oferty przedkładane są w kolejności złożonych   wniosków   o   wynajem   lokalu.
 1. Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 87.

 1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże wolne w sensie prawnym.
 1. Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.
 1. 3.Zmiana tytułu prawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

 

6. ZASADY ZASPAKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH CZLÓNKÓW

 

Podrozdział 6.1. Zasady ustalania kolejności zaspakajania potrzeb lokalowych

                               Członków (uchylony)

 

6.2. Zamiana mieszkań

 

                                                

 

§ 91 (uchylony)

§ 92.

 1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w formie: zamiany cywilnej.
 1. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu ( domu jednorodzinnego ), oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§ 93 (uchylony)

§ 94 (uchylony)

                                                            

 1. 6.ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA   W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU

 1. 1.Zasady ogólne

                                                                      § 95.

 

Osoby, które oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązane uczestniczyć w kosztach budowy przypadających na ich lokale przez wnoszenie          wkładów mieszkaniowych lub budowlanych zgodnie z zawartymi umowami

                                                                      § 96.

 1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości   początkowej

     ( kosztu budowy ) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione   prawa  

     określone w § 95, dokonuje się w dwóch etapach :

 1. wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu.
 1. ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.
 1. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą , zawierającego :
 1. określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,
 1. określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
 1. określenie, które koszty są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczenie metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich).
 1. określenie metody rozgraniczenia kosztów budowy części mieszkalnej, oraz lokali handlowo – usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym.
 1. określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania ( np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi),
 1. dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno – użytkowych (atrakcyjność).
 1. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 powinien być dołączony do każdej umowy o budowę lokalu.

                                                            

§ 97.

 1. Wstępne ustalenie kosztów budowy przypadających na poszczególne lokale, do których mają być ustanowione prawa określone w § 95 Statutu, stanowi podstawę określenia przez   Spółdzielnię   w umowach o       budowę lokalu zawieranych z osobami       oczekującymi na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego       lub prawa odrębnej własności lokalu, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez osobę zaliczek na poczet wymaganego wkładu.
 2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od   dnia       oddania   budynku do użytkowania.

§ 98.

Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§ 99.

 

Jeśli wskutek nie wniesienia przez osobę oczekującą na ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu w terminie wymaganych opłat na wkład, Spółdzielnia zaciągnęła kredyt, osoba ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia Spółdzielni z tytułu nie wnoszenia przez niego wpłat na wkład

 1. 7.2 Wkłady mieszkaniowe

§ 100.

 

Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy, między kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu             mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

                                                  

§ 101.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem § 60 i § 64 Statutu, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu,     zgodnie z   postanowieniami Statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni   oraz     przez publikację w prasie lokalnej.
 2. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
 3. Zasady określone w ust 1 i ust. 2 nie dotyczą osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przewidziane w § 60 i § 64 Statutu.

                                                            

§ 102.

Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy, albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy, oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

 1. 7.3 Wkłady budowlane

§ 103.

Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli cześć wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu , członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

                                                                          § 104.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia ustanawia odrębną własność lokalu po przeprowadzeniu przetargu, przy czym pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, o których mowa w § 88 ust. 1 Statutu.

                                                           § 105.

Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu członek, z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład budowlany, albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§ 106.

Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące innej osobie, obowiązany jest wnieść wkład budowlany odpowiadający wartości rynkowej lokalu po przeprowadzonym przez Spółdzielnię przetargu według zasad określonych w § 101 i w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

 1. 7.4 Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

§ 107.

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu.

Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką

Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez

Spółdzielnię zgodnie z § 101 Statutu i   regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań

   Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w   § 58 pkt 1 Statutu, w tym   w

   szczególności nie wniesiony wkład   mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z

   pomocy uzyskanej ze   środków publicznych lub z   innych   środków,     potrąca   się

   również   nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji,   w   części   przypadającej

   na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 139 ust. 1 Statutu, a także

   koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

3. Warunkiem wypłaty,   o   której   mowa   w   ust.   1 ,   z zastrzeżeniem ust. 2, jest

   opróżnienie lokalu.

 1. Roszczenie o zwrot kwot określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, jest zbywalne

i podlega egzekucji.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie ust. 2 art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami o którym mowa w art.10 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”.
 2. W przypadku, o którym mowa w

            1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka spółdzielni i zawarcie          umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu           mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie;

            2) opróżnienie lokalu, chyba że członek spółdzielni zawierający umowę o             ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do    którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na      dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.

 1. W przypadku
 2. Członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wymagany wkład mieszkaniowy w wysokości ,       o której mowa w § 107 ust. 5 Statutu oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 108.

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalana    w sposób przewidziany w ust. 2 nie może być wyższa od kwoty , jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal, w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

 1. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez członka bądź osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się dług z tytułu

     zobowiązań wobec Spółdzielni ,   obciążający   członka   bądź  osobę     niebędącą

     członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo     do

     lokalu.

4.Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do   lokalu   jest

   opróżnienie lokalu.

§ 109.

 1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy             o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu, lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego , zwaloryzowaną proporcjonalnie do rynkowej wartości lokalu         w budowie.

 1. Jeśli rozwiązanie umowy , o którym mowa w ust. 1 , nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

 1. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka , należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

8        PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH   DO LOKALI

§ 110.

 1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia, na warunkach określonych w Statucie przeniosła na członka własność lokalu.

§ 110 ust.2(uchylony)

§ 111.

Członek lub osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, są uprawnieni do żądania, by Spółdzielnia przeniosła na nich własność lokalu, na warunkach określonych w Statucie.

§ 112.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu, na warunkach określonych w Statucie.

§ 113.

Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę przeniesienia własności lokalu.

§ 114 (uchylony)

§ 115.

1. Wnioski członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo   do   lokalu

     mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wnioski   osób

   niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe    

   prawo do lokalu,   Zarząd   rozpatruje   niezwłocznie   z   uwzględnieniem   terminu

   określonego w § 118 Statutu. Zarząd powiadamia na piśmie wnioskodawcę o decyzji

   w   sprawie rozpatrzenia jego wniosku o przeniesienie własności lokalu.

2. Wnioski najemców, o których mowa w § 112 i   § 113   Statutu,   Zarząd   rozpatruje

   niezwłocznie z uwzględnieniem terminu określonego w § 118 Statutu.   Zarząd

   powiadamia na piśmie wnioskodawcę o decyzji w sprawie rozpatrzenia jego wniosku

   o przeniesienie własności lokalu.

§ 116.

 1. Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym dla zrealizowania złożonych przez członków, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i najemców wniosków o przeniesienie własności lokali.

 1. Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali powinny być rozliczane na osoby wnioskujące przeniesienie na nich własności lokali. Szczegółowe zasady rozliczania tych kosztów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§   117.

Osoba wnioskująca zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązana wpłacić należności warunkujące zmianę tytułu, w terminie i wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. Termin ten i wysokość należności powinny być podane w pisemnym zawiadomieniu o wyniku rozpatrzenia wniosku o zmianę tytułu prawnego do lokalu.

§ 118.

Spółdzielnia zawiera umowy, o których mowa w § 110, § 111, § 112 i § 113 Statutu, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 119.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz, której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

8.1 Przeniesienie własności lokalu, do   którego   członkowi   przysługuje   spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 120.

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do

   lokalu mieszkalnego Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę

   przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego, przed podpisaniem

   notarialnego aktu przeniesienia własności lokalu :

 1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w § 58 pkt 1 Statutu, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2;
 1. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków;
 1. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 139 Statutu.

2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia

   złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że   nieruchomość posiada

   nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21   sierpnia

   1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3. W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa

     na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r.     o   pomocy   państwa   w spłacie

   niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu   premii   gwarancyjnych   oraz

   refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przeniesienie   własności

   dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

4. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1   pkt 2,   przeznacza   się   na     spłatę

   podlegającego   odprowadzeniu   do   budżetu   państwa     umorzeniu   kredytu

   obciążającego dany lokal.

§ 121..

Wpłaty, o których mowa w § 120, wyliczone przez Spółdzielnię, członek obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni w terminie wskazanym przez Zarząd w pisemnym powiadomieniu wnioskodawcy o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu.

§ 122.

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu zgodnie z § 120 jeżeli brak jest osób uprawnionych : małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się § 107 dotyczącego rozliczenia z tytułu wkładu oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

§ 123.

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

8.2 Przeniesienie własności lokalu, do którego   członkowi   przysługuje   spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu

§ 124.

1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym

   przysługuje   spółdzielcze   własnościowe   prawo   do   lokalu,   Spółdzielnia jest

   obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu, przed

   podpisaniem notarialnego aktu   przeniesienia własności lokalu :

 1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 139 Statutu.

2. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której

   przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby

   wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności określonym w ust. 1, ich spadkobiercy

   mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się,   iż

   wniosek o przeniesienie własności   lokalu   został   złożony   w   dniu   pierwszego    

   wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę   niebędącą   członkiem

   Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 1. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 125 (uchylony)

                                                       

§ 126.

 1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi albo osobie niebędącej członkiem Spółdzielni przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

 1. Wierzyciel , którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym , może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.

                                                                    § 127.

W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, lub prawa do domu jednorodzinnego w Spółdzielni w prawo odrębnej własności lokalu, lub we własność domu jednorodzinnego, księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości zgodnie z art. 24 1 ust. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

(Dz.U z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 ).

                                                                     § 128.

Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

8.3   Przekształcenie najmu lokali

                                                                   § 129.

1.Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed

   przejęciem przez Spółdzielnię   był   mieszkaniem   przedsiębiorstwa   państwowego,

   państwowej   osoby  prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia

   jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę przeniesienia własności lokalu, po

   dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia własności

   lokalu :

 1. spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy   najmu   lokalu;
 1. wpłaty wkładu budowlanego określonego przez Zarząd Spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie.

2. Jeżeli Spółdzielnia nabyła mieszkanie zakładowe nieodpłatnie, najemca   powinien

   pokryć   koszty   dokonanych     przez     Spółdzielnię   nakładów   koniecznych

   przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.

 1. Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na poczet wkładu budowlanego waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu.

                                                    

§ 130.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu, po dokonaniu przez najemcę przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia własności lokalu, spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

§ 131.

Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 129 i § 130 Statutu, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

 1. 9.GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9.1 Zasady ogólne

                                                                 § 132.

Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego.

                                                                    § 133.

Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć oznaczonej przez Walne Zgromadzenie . Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

                                                                   § 134.

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa zakładowy plan kont, zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

                                                                    § 135.

 1. Fundusze Spółdzielni stanowią :

 1. fundusz udziałowy
 2. fundusz zasobowy
 3. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 4. fundusz remontowy

§ 135 ust. 1 pkt.5 (uchylony)

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady     tworzenia

     i gospodarowania środkami funduszy,   określa regulamin uchwalony przez Radę

     Nadzorczą.

                                                                      § 136.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

                                                                    § 137.

 1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia

 1. Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, następnie z funduszu udziałowego, a następnie z funduszu remontowego.

9.2 Inwestycje mieszkaniowe

                                                                     § 138.

 1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno – finansowych przez Walne Zgromadzenie.

 1. Założenia organizacyjno – finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności:

 1. krąg osób ( nabywców ) na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji,
 2. standard techniczny i funkcjonalno – użytkowy budynków i lokali,
 3. źródła finansowania inwestycji ( środki własne przyszłych użytkowników lokali, kredyt bankowy, inne źródła ),

 1. Plan rzeczowo – finansowy inwestycji mieszkaniowych, oraz regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej ( kosztu budowy ) lokali uchwala Rada Nadzorcza.

 1. 9.3Zarządzanie nieruchomościami

                                                                 § 139.

1. Członkowie Spółdzielni,     którym   przysługują   spółdzielcze   prawa   do   lokali

     mieszkalnych i lokali o innym   przeznaczeniu   są   obowiązani   uczestniczyć   w

     pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w

     częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem   nieruchomości

   stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z   postanowieniami

   Statutu.

2. Osoby     niebędące   członkami   Spółdzielni,   którym   przysługują   spółdzielcze

   własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu     kosztów

   związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających

   na ich lokale,   eksploatacją   i   utrzymaniem   nieruchomości   stanowiących   mienie

   Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć   w

   pokrywaniu kosztów związanych   z   eksploatacją i   utrzymaniem   ich   lokali,   z

   eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości     wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem

   nieruchomości stanowiących     mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z

   postanowieniami Statutu.

4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani   uczestniczyć w

     pokrywaniu kosztów związanych   z   eksploatacją   i   utrzymaniem   ich   lokali,   z

     eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.   Są oni również obowiązani

     uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

     stanowiących   mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania

   przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach.     Obowiązki te wykonują

     przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach,   jak   członkowie Spółdzielni.

5. Członkowie Spółdzielni   uczestniczą   w   kosztach   związanych   z   działalnością

   społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała

   Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami

   Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują

   spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,   mogą odpłatnie korzystać z takiej

   działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

6. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane, zgodnie z art. 18 ustawy

   z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o

   zmianie Kodeksu cywilnego,     uiszczać odszkodowanie w wysokości opłat, jakie

   byłyby obowiązane opłacać, gdyby spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nie    

   wygasło.

7. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4   obejmują   w

   szczególności koszty   administrowania   nieruchomością,   koszty   dostawy   energii

   cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody),        dostawy wody i

   odprowadzania ścieków,   wywozu nieczystości, anteny zbiorczej,   domofonów oraz

   odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni. Obowiązek świadczenia na fundusz

   remontowy dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami

   Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują

   spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

                                                                      § 140.

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 139, jest ustalana na podstawie :
  1. planu kosztów zarządzania nieruchomościami,
  2. regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ,
  3. regulaminu rozliczania gospodarki cieplnej.

 1. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 1. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi powinien zawierać w szczególności :

 1. różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali ( lokale mieszkalne, lokale użytkowe ),
 2. możliwość różnicowania obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu nie równorzędnych walorów i atrakcyjności.

 1. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej powinien zawierać w szczególności :

 1. jednostkę organizacyjną rozliczania kosztów dostawy ciepła,
 2. fizyczną jednostkę rozliczania kosztów,
 3. stosowanie współczynników korekcyjnych z tytułu nie równorzędnych walorów cieplnych lokalu,
 4. stosowanie bonifikat w opłatach z tytułu nienależytego świadczenia usług dostawy ciepła,
 5. terminy ostatecznego rozliczenia z użytkownikami mieszkań opłat pobranych zaliczkowo w trakcie okresu rozliczeniowego, czyli termin zwrotu nadpłat lub żądania zwrotu pokrycia niedoboru.

 1. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości :
 1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 139 ust. 1 – 4 Statutu;
 1. Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowych tych nieruchomości.”

                                                                     § 141.

 1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię, a przychodami z opłat, o których mowa w § 139 ust. 1-4 Statutu, z zastrzeżeniem ust. 2, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

 1. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali, a przychodami z tytułu opłat za c.o. i podgrzanie wody ( nadpłata bądź niedobór ), podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

                                                                     § 142.

 1. Opłaty, o których mowa w § 139, powinny być uiszczane co miesiąc z góry       do dnia 15-tego każdego miesiąca.
 2. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić w terminach zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 1. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, o którym mowa w § 24 Statutu. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.

 1. Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.

§ 143.

 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki, przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Rada Nadzorcza może – na wniosek większości właścicieli w budynku, lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

 1. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków . Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej Spółdzielni oraz sposób wykorzystania tych pożytków określa Rada Nadzorcza.

                                                                      § 144.

 1. Do obowiązków Spółdzielni należy cały zakres prac dotyczący stanu technicznego budynku i infrastruktury technicznej związanej z budynkiem i komunalnej związanej z nieruchomością.

 1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez urządzeń odbiorczych, a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu.

3. Walne Zgromadzenie może   rozszerzyć obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i wymian

   wewnątrz lokali poza zakres określony w ust. 2, uchwalające na ten cel dodatkowe odpisy

   na fundusz remontowy.

                                                                 § 145.

 1. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków zajmujących te lokale.

Jako szczegółowe obowiązki członka w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się :

 1. naprawy i wymianę podłóg , posadzek , wykładzin podłogowych, oraz ściennych okładzin ceramicznych,

 1. naprawy okien i drzwi,

 1. naprawy urządzeń techniczno – sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń,

 1. naprawy przewodów odpływowych i dopływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

 1. malowanie, lub tapetowanie ścian i sufitów, oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów,

 1. malowanie drzwi i okien wbudowanych mebli , urządzeń kuchennych , sanitarnych i grzewczych, w celu zabezpieczenia ich przed korozją.

 1. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka, lub osób z nim zamieszkałych obciąża członków członka Spółdzielni.

 1. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków członka, oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka , poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

                                                                 § 146.

 1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków, lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.

 1. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno – użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych .

 1. Nakłady , o których mowa w ust. 1 nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków. W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest uwzględniana przy ustalaniu rynkowej wartości lokalu.

 1. W przypadku przekształcenia tytułu prawnego do lokalu, płatności wymagane od użytkownika lokalu z tytułu tego przekształcenia nie mogą obejmować wartości dodatkowego wyposażenia i wykończenia sfinansowanego przez użytkownika lokalu.

 1. 9.4 Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

                                                              § 147.

Zakres działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i ustalenia obciążeń finansowych członków z tego tytułu określa Walne Zgromadzenie.

10     ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁDZIELNI

                                                               § 148.

 1. Spółdzielnia może połączyć się z inną Spółdzielnią na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń łączących się Spółdzielni, powziętych większością 2/3 głosów.

 1. Przed podjęciem uchwał o połączeniu, w łączących się Spółdzielniach powinna być przeprowadzona lustracja.

 1. Uchwały o połączeniu powinny zawierać:

 1. przyjęcie statutu, stanowiącego podstawę działalności Spółdzielni po połączeniu; statut nie może uszczuplać nabytych praw majątkowych członków łączących się Spółdzielni,

     3) stwierdzenie przyjęcia   do     wiadomości     przez     Walne     Zgromadzenie

         sprawozdań z przeprowadzonych lustracji, o których mowa w ust. 2,

     4) zatwierdzenie własnego sprawozdania finansowego oraz stwierdzenie   przyjęcia

         do wiadomości sprawozdania finansowego drugiej z   łączących   się   Spółdzielni.

         Okres pomiędzy datami, na jaki sprawozdania te zostały sporządzone, a datami

         podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie nie może przekraczać 30 dni.

                                                                       

 1. Spółdzielnia przejmująca może połączyć się także ze Spółdzielnią w likwidacji.

                                                                § 149.

1. Sprawozdanie finansowe każdej   z   łączących   się   Spółdzielni   wraz   z   opiniami

   lustratorów lub biegłych rewidentów, jeżeli   podlegają   obowiązkowemu   badaniu,

   powinny być wyłożone   w siedzibach łączących się Spółdzielni co najmniej 15 dni

   przed datą Walnego Zgromadzenia.

2. Jeżeli Walne Zgromadzenia łączących się Spółdzielni nie postanowią inaczej, podział

   nadwyżki bilansowej lub pokrycie strat następuje oddzielnie dla każdej Spółdzielni,

   według ich sprawozdań finansowych określonych w § 148 ust. 3 pkt 4 Statutu.       W

     sprawach tych członkowie każdej z łączących się Spółdzielni podejmują oddzielnie

   uchwały na Walnych Zgromadzeniach, o których mowa w § 148 ust. 1.

                                                                

   § 150.

1. Połączenie, oraz wynikające z niego zmiany statutu wywierają skutek od chwili wpisania do Rejestru. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółdzielni przejmowanej.

2. Po podjęciu uchwał o połączeniu, zamiast Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni przejmowanej, działa Zarząd i Rada Spółdzielni przejmującej.

3. Zarząd Spółdzielni przejmującej jest obowiązany w terminie 14 dni od podjęcia ostatniej uchwały o połączeniu zgłosić połączenie do Rejestru.

4. Jeżeli uchwały Walnego Zgromadzenia o połączeniu nie stanowią inaczej, po wpisie połączenia do Rejestru Spółdzielnia dokonuje niezwłocznie wyborów Rady Nadzorczej i Zarządu .

5. Wykreślenie z Rejestru, o którym mowa w ust. 1 następuje z urzędu.

                                                                 § 151.

1. Z chwilą wpisania do Rejestru   członkowie   Spółdzielni   przejmowanej   stają   się  

   członkami Spółdzielni przejmującej.

2. W wypadku wypowiedzenia członkostwa, śmierci członka lub ustania osoby prawnej

     będącej członkiem Spółdzielni, wykluczenia lub wykreślenia członka przed wpisem,

     o którym mowa w § 150 ust. 1 ustanie członkostwa ocenia się według statutu

     obowiązującego przed połączeniem.

3. Wpłaty ma udziały wpisuje się   członkom   Spółdzielni   przejmowanej   w     takiej

     wysokości, jaka wynika z ustalonej w sprawozdaniu finansowym kwoty przejętego

     funduszu udziałowego,

                                                                  § 152.

Wskutek połączenia majątek Spółdzielni przejętej przechodzi na Spółdzielnię przejmującą, a wierzyciele i dłużnicy Spółdzielni przejętej stają się wierzycielami i dłużnikami Spółdzielni przejmującej.

11     PODZIAŁ SPÓŁDZIELNI

                                                                  § 153.

1. Spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa Spółdzielnia.

2. Uchwała o podziale Spółdzielni powinna zawierać :

 1. Listę członków przechodzących do powstającej Spółdzielni,
 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni i planu podziału składników majątkowych, oraz praw i zobowiązań według stanu na dzień wskazany w uchwale, a także zasad i terminów rozliczeń między Spółdzielniami, związanych z tym podziałem,
 3. Podział nadwyżki bilansowej lub sposób pokrycia strat, wykazanych w sprawozdaniu finansowym, określonym w pkt. 3,

3. Jeżeli wskutek podziału Spółdzielni członkowie, którzy mają przejść do powstającej Spółdzielni byliby zobowiązani do dodatkowych świadczeń majątkowych w tej Spółdzielni, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o podziale, gdy każdy z przechodzących członków wyrazi na piśmie zgodę na spełnienie tych świadczeń.

                                                                     § 154.

1. Niezwłocznie po podjęciu   przez   Walne   Zgromadzenie   Uchwały   o   podziale

   Spółdzielni, zebranie członków przechodzących do powstającej Spółdzielni:

 1. uchwala statut powstającej Spółdzielni; statut ten nie może uszczuplić nabytych praw majątkowych członków,

 1. dokonuje wyboru tych organów Spółdzielni, do których wyboru powołane jest – według przyjętego statutu – Walne Zgromadzenie.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 są podejmowane zwykłą większością głosów.

3. Zebrania, o których mowa w   ust.   1   zwołuje   Zarząd   dzielącej   się   Spółdzielni,

   powiadamiając pisemnie członków, przechodzących do powstającej Spółdzielni o

   terminie zebrania i porządku jego obrad.

4. Do założenia Spółdzielni powstającej na podstawie   przepisów   niniejszego   działu,

   stosuje się odpowiednio przepisy art. 3, art. 5 i art. 7   ustawy – Prawo spółdzielcze.

5. Zarząd Spółdzielni powstającej jest obowiązany w terminie 14   dni   od   daty   jego

   wyboru,     zgłosić wniosek o wpisanie Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego,

   dołączając uchwałę Walnego Zgromadzenia o podziale.

6. Podział Spółdzielni wywiera skutek od daty   wpisania   do   Krajowego   Rejestru

     Sądowego Spółdzielni powstałej w wyniku podziału. Wpis tej Spółdzielni stanowi      

     podstawę do dokonania wpisu o podziale w rejestrze   Spółdzielni dotychczasowej.

§ 155.

 1. Wskutek podziału Spółdzielni na powstającą Spółdzielnię przechodzą   –   z chwilą

     wpisania jej do Rejestru – określone w planie podziału składniki majątkowe, oraz prawa

     i zobowiązania. W tym też zakresie wierzyciele   i   dłużnicy   dzielącej   się Spółdzielni  

     stają się wierzycielami i dłużnikami powstającej Spółdzielni.

     Jednakże za zobowiązania powstałe przed dniem, na   który   zostało     sporządzone

     sprawozdanie finansowe i plan podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań  

     ( § 153   ust.   2   pkt 3 )   dzielącej   się   Spółdzielni,   Spółdzielnia dotychczasowa i  

     nowo powstała odpowiadają solidarnie.

 1. Przechodzący do powstającej Spółdzielni członkowie dzielącej się Spółdzielni przestają być jej członkami i stają się członkami powstającej Spółdzielni z chwilą wpisania jej do Rejestru. Wpłaty na udziały tych członków przechodzą do Spółdzielni powstającej w takiej wysokości, jaka wynika z ustalonej w planie podziału składników majątkowych kwoty przejętego przez tę Spółdzielnię funduszu udziałowego.

§ 156.

1. Członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są zawiązane z

wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia, mogą na podstawie uchwały podjętej większością głosów tych członków wystąpić do Zarządu spółdzielni z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podziale spółdzielni w ten sposób, że z tej jednostki organizacyjnej albo części majątku zostanie utworzona nowa Spółdzielnia. W zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo Spółdzielcze o zakładaniu spółdzielni.

2. Zarząd spółdzielni jest zobowiązany niezwłocznie przygotować dokumenty niezbędne do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale oraz udostępnić je członkom żądającym podziału.

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę odmawiającą podziału tylko ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej Spółdzielni lub istotne interesy jej członków.

4. W razie4 podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały odmawiającej podziału spółdzielni albo uchwały o podziale naruszającej istotne interesy członków występujących z żądaniem podziału, członkowie, którzy wystąpili z takim żądaniem, mogą w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w razie nie rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie zgłoszonego przez członków żądania w terminie trzech miesięcy od dnia jego doręczenia .

6. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale nie zawierającej wszystkich składników treści tej uchwały określonych w art. 108 § 2 ustawy – Prawo spółdzielcze, członkowie zgłaszający żądanie podziału mogą wystąpić do Zarządu Spółdzielni z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uzupełniającej uchwały o podziale. Przepisy ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Przepisy ust. 2 – ust. 6 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z żądaniem podziału występuje organ Spółdzielni powołany do reprezentowania członków, których prawa i obowiązki majątkowe SA związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Spółdzielni.

8. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale spółdzielni zawierającą wszystkie składniki treści określonej w art. 108 § 2 ustawy – Prawo spółdzielcze oraz prawomocne orzeczenie sądu zastępujące taka uchwałę stanowią podstawę do dokonania stosownych wpisów w rejestrze i w księdze wieczystej.

§ 157.

 

1. Członkowie Spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Spółdzielni, albo z częścią majątku Spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia, mogą przyjąć uchwałę większością głosów tych członków o podziale Spółdzielni w ten sposób, że z tej jednostki organizacyjnej, albo części majątku zostanie utworzona nowa Spółdzielnia. W zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy – Prawo Spółdzielcze o zakładaniu Spółdzielni.

2. Zarząd dotychczasowej Spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie , jednak nie dłużej niż w ciągu 60 dni , przygotować dokumenty niezbędne do dokonania podziału o którym mowa w ust. 1 , oraz udostępnić je członkom żądającym podziału.

3. Walne Zgromadzenie dotychczasowej Spółdzielni nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia Zarządowi Spółdzielni żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podziale Spółdzielni o której mowa w ust. 1 podejmuje uchwałę o podziale lub odmawiającą podziału. Uchwała odmawiająca podziału Spółdzielni może być podjęta ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej Spółdzielni lub istotne interesy jej członków.

4. w razie nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie dotychczasowej Spółdzielni, w terminie określonym w ust. 3 uchwały o podziale Spółdzielni, lub w razie podjęcia uchwały odmawiającej podziału, reprezentanci członków, którzy podjęli uchwałę o której mowa w ust. 1 mogą w terminie 6 tygodniu od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia wystąpić do Sądu           o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę Walnego Zgromadzenia o którym mowa   w ust. 3 .

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale Spółdzielni spełniająca wymagania określone w art. 108 § 2 ustawy – Prawo Spółdzielcze lub prawomocne orzeczenie Sądu zastępujące taką uchwałę stanowi podstawę do dokonania wpisów do Krajowego |Rejestru Sądowego i do księgi wieczystej.

6. Koszty postępowania sądowego o wydanie orzeczenia, o którym mowa w ust. 4 ponoszą solidarnie członkowie wnoszący o podział Spółdzielni oraz dotychczasowa Spółdzielnia.

12 LIKWIDACJA   SPÓŁDZIELNI

                                                                   § 158.

 1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji :

W § 158 ust.1 uchyla się pkt 1)

2) wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w ustawie, jeżeli Spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości,

3)jeżeli od roku nie prowadzi statutowej działalności gospodarczej,

4)wskutek zgodnych uchwał Walnych Zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni,

5)wskutek postanowienia sądu, wydanego na wniosek Związku Rewizyjnego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowej Rady Spółdzielczej, jeżeli działalność Spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe łamanie prawa lub statutu, albo jeżeli Spółdzielnia uporczywie uchyla się od poddania się lustracji.

 1. W wypadkach przewidzianych w ust. 1 Zarząd Spółdzielni, lub jej likwidator składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie do rejestru informacji o otwarciu likwidacji oraz zawiadamia o tym Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą. Jeżeli Zarząd ( likwidator ) nie zgłosi wniosku w obowiązującym terminie, zgłoszenia dokona Związek Rewizyjny w ciągu 14 dni od daty powzięcia o tym wiadomości.

 1. Postępowanie w sprawie postawienia Spółdzielni w stan likwidacji na podstawie ust. 1 pkt. 5 toczy się według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z tym , że postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy. Sądem właściwym jest sąd okręgowy gospodarczy według siedziby spółdzielni, której wniosek dotyczy. Odpis prawomocnego postanowienia o postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji Sąd Okręgowy przesyła do Rejestru . Odpis tego postanowienia zastępuje wniosek o dokonanie wpisu w Rejestrze.

 1. Otwarcie likwidacji następuje z dniem wpisania informacji do Rejestru.

 1. Jeżeli Spółdzielnia nie rozpoczęła działalności gospodarczej w ciągu roku od dnia jej zarejestrowania i nie posiada majątku, może być wykreślona z Rejestru na wniosek Zarządu spółdzielni, Związku Rewizyjnego, lub Krajowej Rady Spółdzielczej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

§ 159.

1. Spółdzielnia postawiona w stan likwidacji na podstawie § 158 ust. 1   pkt   4   Statutu

   może przed upływem roku od dnia podjęcia drugiej uchwały Walnego Zgromadzenia

   o likwidacji,   przywrócić   swoją   działalność   na   podstawie   uchwały   Walnego

   Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów.

2. Zarząd lub likwidator powinni uchwałę o   przywróceniu   działalności     Spółdzielni

   zgłosić niezwłocznie do Rejestru,                  dołączając   odpis   protokołu   Walnego

   Zgromadzenia.

                                                                      § 160.

 

1. Likwidatorami spółdzielni mogą być członkowie   ostatniego   zarządu   lub   osoby

   wybrane przez Walne Zgromadzenie.

2. Likwidatora może także wyznaczyć Związek Rewizyjny, w przypadkach

   przewidzianych w art. 114 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze.

 

3. Likwidator może być odwołany w każdym czasie przez organ ,     który go ustanowił.

   Ponadto likwidatora może odwołać z ważnych   przyczyn   Związek   Rewizyjny w

     którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Organ, który

   odwołuje likwidatora, obowiązany jest równocześnie ustanowić innego.

4. Likwidatorem może być także osoba prawna.

5. Likwidatorem nie może być osoba, która wchodziła w skład Zarządu Spółdzielni w  

   ciągu roku przed dniem otwarcia likwidacji.

6. Umowę z likwidatorem o wykonanie czynności   likwidacyjnych   zawiera   rada

     spółdzielni. W wypadku gdy zwołanie Rady napotyka poważne trudności, albo gdy

     likwidatora ustanawia Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza, umowę

     z likwidatorem zawiera ten związek lub Krajowa Rada działając w imieniu

     Spółdzielni.

§ 161.

 1. Do likwidatora stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Zarządu Spółdzielni i Członków zarządu, jeżeli przepisy o likwidacji nie stanowią inaczej.

 1. Likwidator podejmuje działania zmierzające do zakończenia działalności Spółdzielni i nie może zawierać nowych umów, chyba że jest to konieczne do przeprowadzenia likwidacji Spółdzielni.

 1. Organy Spółdzielni, z wyjątkiem Zarządu, wykonują swoje zadania ustawowe i statutowe w czasie postępowania likwidacyjnego, z uwzględnieniem przepisów o likwidacji Spółdzielni.

 1. Jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Rady Spółdzielni napotyka poważne trudności Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona może upoważnić likwidatora do dokonania czynności określonego rodzaju, które wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Spółdzielni.

 1. Z dniem wpisania do Rejestru informacji o otwarciu likwidacji Spółdzielni wygasają uprzednio udzielone pełnomocnictwa podlegające wpisowi do Rejestru.

 1. Spółdzielnia w likwidacji nie może przyjmować nowych członków; nie dotyczy to Spółdzielni mieszkaniowych w stosunku do osób, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet Członków Spółdzielni.

§ 162.

Spółdzielnia w likwidacji zachowuje dotychczasowe swoją nazwę z dodaniem wyrazów, „ w likwidacji „

§ 163.

 1. Likwidator niezwłocznie po wpisaniu do Rejestru informacji o otwarciu likwidacji Spółdzielni ;

 1. powiadamia o otwarciu likwidacji Spółdzielni właściwe urzędy skarbowe i banki, w których Spółdzielnia ma otwarte rachunki,
 2. przystępuje do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Spółdzielni.
 3. Ustala termin zakończenia likwidacji,
 4. Sporządza plan finansowy likwidacji, plan rozporządzania nieruchomościami i  rzeczami ruchomymi, prawami majątkowymi Spółdzielni, oraz plan zaspokojenia zobowiązań; w planie finansowym wydziela się w pozycji kosztów prowadzenia likwidacji środki na koszty lustracji, które będą przeprowadzane w okresie likwidacji Spółdzielni, oraz środki na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji nie archiwalnej po zlikwidowaniu Spółdzielni.

 1. Walne Zgromadzenie, a w wypadku przewidzianym w § 161 ust. 4 Związek Rewizyjny może ustalić warunki, jakie likwidator powinien zachować przy zbyciu nieruchomości spółdzielni.

§ 164.

 1. O odmowie uznania zgłoszonych wierzytelności likwidator zawiadamia wierzyciela pisemnie w ciągu czterech tygodni od dnia zgłoszenia wierzytelności.

 1. Na okres przewidziany w ust. 1 , bieg przedawnienia lub terminu zawitego ulega zawieszeniu.

 1. Uznanie przez Likwidatora wierzytelności przerywa bieg przedawnienia i terminu zawitego, jeżeli zostało dokonane na piśmie.

§ 165.

 1. Należności przypadające spółdzielni zaspakaja się w następującej kolejności:

 1. koszty prowadzenia likwidacji,
 2. należności ze stosunku pracy i należności, którym przepisy prawa przyznają taką samą ochronę jak należnościom ze stosunku pracy, oraz odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, lub pozbawienia życia, w tym również odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 3. podatki i inne należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej,
 4. inne należności,

 1. Przewidziane w planie finansowym likwidacji kwoty na pokrycie kosztów prowadzenia likwidacji są wyłączone spod egzekucji prowadzonej przeciwko Spółdzielni , chyba że egzekucja obejmuje wierzytelność stanowiącą koszt prowadzenia likwidacji.

 1. Jeżeli należności nie są jeszcze wymagalne lub są sporne, kwoty potrzebne na ich pokrycie powinny być złożone do depozytu sądowego.

4. Z kwot pozostałych po spłaceniu wszystkich należności i po złożeniu do depozytu sadowego sum całkowicie zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne dokonuje się stosunkowej wypłaty udziałów. Wypłaty tej nie można jednak dokonać przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wzywającego wierzycieli. Wierzyciele , którzy zgłosili swoje wierzytelności po upływie tego terminu mogą ich dochodzić z nie rozdzielonego jeszcze majątku spółdzielni.

§ 166.

 1. Po ściągnięciu wierzytelności spółdzielni, rozporządzeniu jej nieruchomościami i  rzeczami ruchomymi, oraz zrealizowaniu innych praw majątkowych, zaspokojeniu zobowiązań spółdzielni i rozliczeniu kosztów prowadzenia likwidacji, a także po złożeniu do depozytu sądowego sum całkowicie zabezpieczających należności sporne, lub nie wymagalne, likwidator z pozostałego majątku Spółdzielni wydziela kwoty przeznaczone na wypłatę udziałów, Jeżeli pozostały majątek Spółdzielni nie wystarcza na wypłatę udziałów w pełnej wysokości wpłaconej przez członków, wypłata udziałów następuje w wysokości proporcjonalnej do kwot wpłaconych przez członków.

 1. Majątek Spółdzielni pozostały po zaspokojeniu zobowiązań, złożeniu stosownych sum do depozytu sądowego i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłatę udziałów, zostaje przeznaczony na cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 1. Jeżeli Walne Zgromadzenie uchwali, że pozostała do jego dyspozycji część majątku likwidowanej Spółdzielni ma być podzielona między członków, a Statut nie stanowi inaczej, podział majątku między członków następuje w ten sposób, że każdy z nich otrzymuje jednakową kwotę za każdy pełny rok członkostwa w Spółdzielni

    

4. W podziale majątku uczestniczą na   tych   zasadach   także   byli     Członkowie

     Spółdzielni, których członkostwo ustało po dokonaniu w Rejestrze wpisu informacji

     o otwarciu likwidacji Spółdzielni lub ich spadkobiercy.

§ 167.

 1. Po dokonaniu czynności określonych w § 166 ust. 1 i innych czynności związanych zakończeniem działalności Spółdzielni, likwidator zwołuje Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwały w sprawach :

 1. wniosków polustracyjnych oraz udzielenia likwidatorowi skwitowania,

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,

 1. przeznaczenia pozostałego majątku Spółdzielni.

 1. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia ( ust. 1 pkt.2 i 3 ) likwidator wypłaca członkom ich udziały, oraz przypadające im kwoty z tytułu podziału pozostałego majątku spółdzielni, albo przekazuje ten majątek na inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

 1. Jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe, likwidator przedstawia sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia Związkowi Rewizyjnemu, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. Po zatwierdzeniu tego sprawozdania likwidator wypłaca udziały, a pozostały majątek spółdzielni przekazuje do Funduszu Wspierania Spółdzielczości.

 1. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli Walne Zgromadzenie się odbyło, lecz nie podjęto uchwały o przeznaczeniu pozostałego majątku Spółdzielni.

§ 168.

 1. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie Spółdzielni z Rejestru. Do wniosku likwidator dołącza odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, wraz z uchwałami wymienionymi w § 167 ust. 1 , a jeżeli Walne Zgromadzenie nie mogło być zwołane, lub nie podjęto tych uchwał, decyzję Związku Rewizyjnego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji. Do wniosku powinny być dołączone dowody wypłaty udziałów i przypadających członkom kwot z podziału majątku Spółdzielni, lub dowód przekazania tego majątku na inne cele oraz dowód przekazania należnych kwot na Fundusz Wspierania Spółdzielczości.

 1. Odpisy wniosku i dokumentów wymienionych w ust. 1 likwidator przesyła jednocześnie do właściwego Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej.

 1. Spółdzielnia może ulec wykreśleniu z rejestru także w tym wypadku, gdy do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie zostały prawomocnie zakończone prowadzone przez nią, lub przeciwko niej spory sądowe na zabezpieczenie których zostały złożone odpowiednie sumy do depozytu sądowego. W takim wypadku w miejsce Spółdzielni wchodzi jako strona Krajowa Rada Spółdzielcza, a kwoty uzyskane w wyniku tych sporów sądowych zostają przekazane do Funduszu Wspierania Spółdzielczości

                                                                  § 169.

 1. Po wykreśleniu spółdzielni z rejestru likwidator odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za wyrządzone im szkody przez niedopełnienie swoich ustawowych obowiązków.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Członków ostatniego Zarządu Spółdzielni wykreślonej z Rejestru w trybie określonym w § 158 ust.5 statutu.

                                                                   § 170.

 1. W terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 168 ust. 1 likwidator wykonuje czynności przewidziane przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum w celu wydzielenia z ksiąg i dokumentów zlikwidowanej Spółdzielni materiałów archiwalnych i przekazania ich właściwemu Archiwum Państwowemu.

 1. Księgi i dokumenty stanowiące dokumentację nie archiwalną , której okres przechowywania jeszcze nie upłynął, likwidator przekazuje w terminie 3 miesięcy od odpłatnego przechowywania przedmiotowi wskazanemu przez Krajową Radę Spółdzielczą.

13 POSTĘPOWANIE UKŁADOWE I UPADŁOŚCIOWE

                                                            § 171.

1. Jeżeli Spółdzielnia wskutek wyjątkowych, niezależnych od niej okoliczności, zaprzestała płacenia długów albo przewiduje, że zaprzestanie płacenia długów w najbliższej przyszłości, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, które może podjąć   uchwałę o dalszym istnieniu     Spółdzielni         z

jednoczesnym wskazaniem   środków     umożliwiających     wyjście   jej     ze     stanu

niewypłacalności, albo upoważniającą Zarząd do wniesienia do Sądu podania o otwarcie postępowania dla zawarcia układu z wierzycielami.

2. Jeżeli Spółdzielnia zaprzestała płacenia długów, a Walne Zgromadzenie nie podejmie

żadnej z uchwał przewidzianych   w   ust. 1   albo   zwołanie   Walnego   Zgromadzenia

napotyka poważne trudności, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zgłosić do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

 1. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się w wypadku krótkotrwałego wstrzymania płacenia długów wskutek przejściowych trudności finansowych Spółdzielni.

        § 172.

Jeżeli w czasie likwidacji spółdzielni zaprzestała ona płacenia długów, lub zostało stwierdzone, że jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów, wniosek o ogłoszenie upadłości obowiązany jest zgłosić likwidator. W tym wypadku § 171 ust. 1 i 2 nie stosuje się.

     § 173.

Na wniosek wierzyciela, który zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości Spółdzielni,   sąd może zarządzić postawienie jej w stan upadłości pomimo uchwały Walnego Zgromadzenia o dalszym jej istnieniu i wskazaniu środków umożliwiających wyjście jej ze stanu wypłacalności.

                                                               § 174.

Po ogłoszeniu upadłości, na żądanie syndyka upadłości , Członkowie Spółdzielni niezwłocznie uiszczają nie wpłaconą jeszcze część udziałów.

                                                               § 175.

 1. Po ukończeniu postępowania upadłościowego syndyk upadłości zgłasza wniosek o wykreślenie Spółdzielni z rejestru.

 1. Przepisy § 170 stosuje się odpowiednio do syndyka upadłości w razie upadłości Spółdzielni, z tym, że terminy przekazania dokumentacji liczą się od ukończenia postępowania upadłościowego.

     Koszty przechowywania dokumentacji nie archiwalnej wchodzą w skład kosztów

     postępowania upadłościowego.

                                                                § 176.

 1. Jeżeli ze sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd, lub przez likwidatora wynika, że majątek Spółdzielni, która zaprzestała swej działalności,       nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a wierzyciele   nie wyrażają zgody na ich pokrycie, sąd na wniosek Zarządu ( likwidatora ) zarządza wykreślenie Spółdzielni z Rejestru, zawiadamiając o tym wierzycieli i Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia była zrzeszona. W takim wypadku nie przeprowadza się postępowania upadłościowego, a pozostały majątek zostaje przekazany na cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia ; w przypadku braku takiej uchwały majątek Spółdzielni zostaje przekazany na Fundusz Wspierania Spółdzielczości w Krajowej Radzie Spółdzielczej. Przepisy § 170 stosuje się odpowiednio.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 jest wolny od opłaty sądowej.

                                                                  § 177.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy

Ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. nr 60 poz.535 )

14                               LUSTRACJA

§ 178.

 1. Działalność spółdzielni podlega lustracji.

 1. Celem lustracji jest :
 1. sprawdzenie przestrzegania przez Spółdzielnię przepisów prawa i postanowień Statutu;
 1. zbadanie przestrzegania przez Spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
 1. kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez Spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
 1. wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów Spółdzielni;
 1. udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych

   nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności Spółdzielni.

§ 179.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 lustrację przeprowadza się w Spółdzielni co trzy lata.

 1. W pierwszych dwóch latach działalności Spółdzielni, oraz w Spółdzielniach w stanie likwidacji lustracje przeprowadza się co roku. W spółdzielniach mieszkaniowych       w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych przeprowadza się lustrację co roku w zakresie prawidłowości realizowania przez Spółdzielnię zadania inwestycyjnego i rozliczania kosztów budowy.

 1. Lustrację przeprowadza się w terminach ustalonych w rocznych planach lustracji właściwego Związku Rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

 1. Zarząd Spółdzielni, lub inny jej organ może ponadto w każdym czasie zażądać przeprowadzenia lustracji całej działalności Spółdzielni ( lustracji pełnej ), lub określonej jej części ( lustracji częściowej ). Lustrację pełną, lub częściową może również z własnej inicjatywy, lub na wniosek 1/5 liczby członków spółdzielni przeprowadzić Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

 1. O terminie przeprowadzenia lustracji Zarząd i Rada Spółdzielni powinny być powiadomione co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem lustracji.

§ 180.

 1. Lustrację przeprowadza Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

W spółdzielni może w wypadkach określonych w § 179 ust. 4 przeprowadzać lustrację także Krajowa Rada Spółdzielcza.

 1. Związek Rewizyjny, lub odpowiednio Krajowa Rada Spółdzielcza upoważnia w formie pisemnej wyznaczonego przez siebie lustratora do wykonania czynności lustracyjnych w Spółdzielni, oraz w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych może w tej w formie upoważnić do wykonania określonych czynności rzeczoznawcę współdziałającego z lustratorem.

15    PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 181.

Uchwalone zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 182.

Udział i wpisowe w zmienionej wysokości wnoszą Członkowie przyjęci do Spółdzielni po dniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu w tym zakresie.

§ 183.

1. Postanowienia § 40 ust. 3 Statutu liczbę kadencji   oblicza   się   biorąc pod uwagę

   dotychczasowy staż członka Rady Nadzorczej.

2. Postanowienia § 40 ust. 2 Statutu mają zastosowanie do Rady Nadzorczej powołanej

   po dniu zarejestrowania zmian Statutu.

§ 184.

W razie likwidacji Spółdzielni pozostała do dyspozycji Walnego Zgromadzenia część majątku Spółdzielni jest dzielona między członków w ten sposób, że każdy z nich otrzymuje jednakową kwotę za każdy pełny rok członkostwa w Spółdzielni. Staż w/w dotyczy także osób, które otrzymały lokal w drodze zapisu, dziedziczenia czy spadku.

Pobierz załącznik:

 • (378 Pobrań)
 • (657 Pobrań)
close

Zarejestruj się i pozostań w kontakcie!

Bądź pierwszym, który usłyszy nasze aktualności.

Sprawdź naszą Politykę prywatności & Warunki korzystania
W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości.